Školní vzdělávací program

Identifikační údaje

Předkladatel: Základní škola Louny
Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace
PSČ 440 01
Ředitelka školy: Mgr. Radka Dinková
Kontakty: tel.: 415 627 520
e-mail: dinkova(a)zslounyholeho.cz
IČO: 49123874
RED - IZO: 049 123 874
Koordinátor ŠVP: Mgr. Radka Dinková, ředitelka školy
Zřizovatel: Město Louny
Mírové nám.
440 23 Louny
Kontakty: tel.: 415 621 111
e-mail: kladivova(a)mulouny.cz

Mailovou adresu si okopírujte, vložte do položky "Komu" a znaky (a) v mailové adrese nahraďte znakem @. Chráníme se tak proti SPAMu a nevyžádaným mailům. Děkujeme za pochopení.

nahoru

 

2. Charakteristika školy

2.1. Úplnost a velikost školy:

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632 je městská škola umístěna na okraji města v blízkosti parku a výuka zde probíhá od jejího otevření v roce 1984. Je plně organizovanou školou zřízenou Městem Louny. Od 1. 9. 1993 je školou s právní subjektivitou, s formou hospodaření příspěvkové organizace. Škola poskytuje základní vzdělání dětem místním i dojíždějícím z blízkého okolí v 1. až 9. ročníku. Výuka probíhá většinou ve čtyřech paralelních třídách v ročníku.

 

2.2. Prostorové a materiální podmínky:

     Škola má 18 učeben na 1. stupni a 21 na druhém stupni. K výuce slouží odborné pracovny fyziky, přírodopisu, chemie, informatiky s 25 novými počítači, zeměpisu s velkoplošnou televizní obrazovkou, hudební výchovy, výtvarné výchovy s keramickou dílnou.

Pro výuku cizích jazyků je k dispozici pět samostatných jazykových učeben. Na 1. stupni jsou ve čtyřech třídách instalovány interaktivní tabule, na 2. stupni jsou interaktivní tabule v učebně jazyků, chemie, fyziky a 1 samostatná učebna s interaktivní tabulí a staršími počítači. Všechny třídy jsou vybaveny novým školním nábytkem.

Pro výuku tělesné výchovy jsou využívány dvě tělocvičny, plavecký bazén a rozsáhlý sportovní areál.

Dvě prostorné šatny jsou uspořádány formou šatních bloků, kde má každý žák uzamykatelnou skřínku.

Školní jídelna respektuje hygienické normy. Žáci mají možnost výběru oběda ze dvou jídel, ve škole je též zřízen školní bufet s pestrou nabídkou potravin, kde si žáci mohou zakoupit svačinu.

Všichni vyučující mají své kabinety, mají přístup k internetu, mohou používat tiskárnu i kopírku. Kompletně celá škola byla zasíťována bezdrátovým připojením, byl nainstalován školní server a kabinety vyučujících se postupně vybavují počítači.

Školní družina s 9 odděleními má svůj samostatný pavilon a pracuje podle svého ŠVP. Je vybavena novým pracovním i odpočinkovým nábytkem, poskytuje potřebné pomůcky pro relaxaci dětí. Pro svoji práci využívá i keramickou dílnu, bazén, 2 tělocvičny a učebnu výpočetní techniky včetně internetu.

Nově vybudované WC a umývárny splňují jak estetické, tak hygienické požadavky.

Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni a dle možností a finančních možností zřizovatele se stále vylepšuje. Bylo provedeno zateplení celé školy, zmodernizovány  odborné učebny  fyziky  a chemie a vybudována moderní laboratoř. Cílem zůstává vylepšit podmínky pro výuku pracovního vyučování zmodernizováním kuchyňky, vybrané učebny doplnit dalšími interaktivními tabulemi, zprovoznit školní rozhlas a vytvořit prostor pro hromadné setkávání žáků - multimediální učebnu. Dosud je k hromadným akcím využívána tělocvična. Učitelé mají k dispozici též počítače ve sborovně, pedagogové mají své přístupové heslo do své e-mailové schránky.

Silné stránky :    bazén a 2 tělocvičny

                          samostatné odborné učebny

                          samostatné učebny pro výuku jazyků

                          samostatný pavilon pro školní družinu

 

Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání :

     Rozvrh hodin odpovídá pracovnímu a odpočinkovému režimu žáků i učitelů. Ve škole je zajištěn pitný i stravovací režim, žáci mají možnost nákupu nápojů i potravin během celého dopoledne. Zdravé prostředí učeben i ostatních prostorů školy odpovídá hygienickým normám. Vnitřní školní řád zpracovává pravidla ochrany žáků před úrazy, žáci jsou pravidelně poučováni o bezpečnosti. Současně je zabezpečena dostupnost první pomoci, zdravotník školy i ostatní pracovníci školy jsou schopni   poskytnout  první  pomoc.  Prostory  pro  osobní  hygienu žáků  a učitelů – WC a umývárny jsou vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení.

 

2.3. Charakteristika pedagogického sboru :

     Pedagogický sbor má potřebný počet učitelů i vychovatelek školní družiny. Vedení školy se skládá z ředitele a dvou zástupců ředitele školy. Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně ( pro 1.st. a 2.st. ) a metodik prevence sociálně patologických jevů a metodik EVVO. Při výuce autistického žáka pomáhá asistent pedagoga.  Pedagogové jsou schopni týmové práce. Pedagogičtí pracovníci mají potřebné profesní dovednosti a další jsou rozvíjeny formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na škole pracují  metodické orgány – metodické sdružení pro 1. – 3. ročník, metodické sdružení pro 4. – 5. ročník a předmětové komise na 2. stupni. Kromě pedagogických pracovníků na škole pracuje ekonomka, tajemnice školy, vrátné, údržbář, uklízečky a kuchařky.

Silné stránky : vysoká aprobovanost ped. pracovníků                      

Organizační podmínky :

Škola vypracovává vnitřní směrnice, které stanovují pravidla chování a jsou v souladu s právními předpisy ( např. Úmluva o právech dítěte).

Vrcholným orgánem školy je pedagogická rada. Na škole jsou zřízena metodická sdružení na 1. stupni a předmětové komise na 2. stupni.

Všichni pracovníci školy jsou seznámeni se svými kompetencemi a je vypracována organizační struktura školy.

 

2.4.Charakteristika žáků:

Školu navštěvují žáci převážně z našeho spádového obvodu, je zde však velká řada žáků z přilehlých obcí. V poslední době k nám přecházejí i žáci z jiných lounských škol. Žáci jsou přijímáni na základě zápisu do 1. tříd a na základě žádosti rodičů, a to zejména z důvodu nabídky naší školy. V běžných třídách máme zařazeny žáky s vývojovou poruchou učení, žáky se sluchovým postižením, se zrakovým postižením a se zdravotním postižením. Na 1. stupni je velký zájem o navštěvování školní družiny, kde je otevřeno 9 oddělení. Kapacita školy i školní družina je naplňována.

Silné stránky : široká nabídka pro žáky, na základě které již několik let stoupá počet žáků školy

 

2.5. Dlouhodobé projekty:

       Škola je členem Asociace školní sportovních klubů a v rámci této organizace uskutečňuje pro školy lounské oblasti dlouhodobé  sportovní projekty, mezi které patří atletický trojboj pro žáky 1. stupně, přehazovaná pro žáky 7. tříd a Pohár rozhlasu pro žáky 2. stupně ZŠ.  Žáci se svou účastí podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu, účinně spolupracují ve skupině, podporují svou sebedůvěru a zapojují se do sportovních aktivit.

Náš dlouhodobý projekt Na pomoc postiženým dětem je založen na spolupráci s občanským  sdružením CKP – CHRPA,  které je  zaměřeno  na výcvik koní  pro ústavy a léčebny v celé ČR. Žáci 1.stupně si vyvěšují zaslané obrázky, pohlednice a odznáčky, na základě dobrovolnosti si některé materiály nakupují a finanční prostředky jsou pak zasílány občanskému sdružení. Žáky vedeme k tomu, aby se dokázali vcítit do situace ostatních lidí a rozhodovali se v zájmu podpory a ochrany zdraví.

Na základě dlouhodobého projektu Ozdravné pobyty  usilujeme o to, aby každý žák školy měl možnost vyjet nejméně nejméně 4x během povinné školní docházky na ozdravný pobyt. Organizujeme buď klasický ozdravný pobyt, nebo pobyt spojený s výukou jako školu v přírodě a v neposlední řadě lyžařské kurzy na 1. i na 2. stupni. V rámci spolupráce s Okresní knihovnou v Lounech naplňujeme další dlouhodobý projekt Knihovna a škola. Součástí tohoto projektu je pravidelné navštěvování knihovny spojené s přednáškami přizpůsobenými věku dětí, organizování výstav prací žáků školy, účastí na velkém vědomostním zápolení atd. Velmi pěknou akcí je "pasování prvňáčků na čtenáře",  které probíhá každoročně v měsíci červnu. Děti jsou v knihovně též seznamovány s  historií našeho města a s lounskými významnými osobnostmi. Daří se nám tak nenásilně u žáků rozvíjet znalosti o našich národních tradicích a současně ctít kulturní i historické dědictví.

Velmi úzká je spolupráce naší školy s Domem dětí a mládeže v Žatci. V projektu Soutěže a olympiády jsme zaznamenali velké úspěchy. Žáci naší školy se účastní většiny okresních kol olympiád a často pak postupují i do krajských kol. Přípravou na soutěže, dále pak účastí a následnou prezentací výsledků  je v podstatě u žáka naplňována většina klíčových kompetencí.

     Dalším naším projektem je Volba povolání. V této oblasti úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Lounech. Žáci 8. a 9. tříd pravidelně navštěvují úřad práce, jsou pro ně organizovány přednášky a besedy. Seznamují se tam s nabídkami na trhu práce, zapojují se do testování, které ukáže směr, kterým by se žák měl nadále ubírat, aby byl ve svém budoucím povolání úspěšný. Na tento projekt pak navazují exkurze, kde se žák může s některými nabídkami trhu práce i konkrétně seznámit.

     Projekt Poznáváme lidové tradice je soustředěn na 1. stupeň. Skládá se z dílčích projektových dnů jako např. Vánoce, Čertí škola, Velikonoce, Halloween apod. Tyto dny jsou organizovány buď pro jednotlivé ročníky, nebo pro celý 1. st. současně. Součástí projektu je i návštěva Vrchlického divadla, kde k daným tématům zhlédnou děti i pohádky.

Pro žáky 2. stupně je organizován projekt Den Země. Tímto projektem vedeme žáky k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů a přispíváme k utváření zdravého životního stylu. Současně žáky učíme komunikovat o problémech životního prostředí a zdůvodňovat své názory a stanoviska.

Projektem Člověk a kultura jsme navázali velmi úzkou spolupráci s Vrchlického divadlem v Lounech. Jedná se o společný výběr pořadů, které z velké části navazují na učivo a současně rozvíjejí klíčové kompetence. Jedná se především o pohádky pro 1. stupeň a výchovně vzdělávací pořady pro 2. stupeň. Kromě výše uvedených akcí organizujeme v divadle výstavky prací našich žáků, které může zhlédnout široká lounská veřejnost. Žáci též navštěvují v rámci výtvarné výchovy vernisáže známých malířů, a tak se seznamují s významnými uměleckými osobnostmi. Naše spolupráce s divadlem je 1x za dva roky završena vystoupením žáků školy pro veřejnost.

Spolupráce s MŠ Kpt. Nálepky – návštěva školky v 1.třídách, vystoupení sboru Bublinky ve školce, společná výroba keramiky v učebně naší školy

Spolupráce s ostatními školami

Spolupráce se střední školou v Litvínově – Schola Humanitas – Večerní chemie v naší laboratoři, Soutěž Les – ve spolupráci s německou školou.

         Chceme opět obnovit spolupráci žáků a učitelů v rámci programu eLearning na dlouhodobém projektu eTwinning – partnerství škol v Evropě. Žáci komunikují a navazují kontakty  prostřednictvím elektronické pošty a Skype s žáky z evropských škol. Při zájezdech do států EU,  zejména do Spolkové  republiky Německo a Velké Británie, si prakticky ověřují znalost jazyka a zahraniční kultury.   

 

2. 6. Formy spolupráce se zákonnými zástupci žáků a dalšími sociálními partnery:

     Co se týče oblasti spolupráce školy se zákonnými zástupci, naším cílem je neustále ji rozvíjet. Zákonní zástupci mohou školu kdykoli navštívit po vzájemné dohodě s vyučujícím. Daný den v týdnu jsou jim k dispozici též výchovné poradkyně. Během školního roku se konají minimálně tři třídní schůzky. V podzimních měsících škola uskutečňuje Den otevřených dveří a 1x za dva roky mohou navštívit vystoupení žáků ve Vrchlického divadle. Kromě osobního styku a informací v žákovské knížce jsou zákonní zástupci o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy. Škola pořádá celou řadu akcí pro žáky, zák. zástupci jsou informováni již před akcí a poté seznámeni s průběhem. Každá akce je na webových stránkách doplněna fotografiemi. Za velmi dobrou považujeme spolupráci se školskou radou. Školská rada zve na své schůzky ředitelku školy a projednává a schvaluje dokumenty dle platné legislativy. Velmi úzce spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou poradnou, se speciálním sluchovým centrem, speciálním zrakovým centrem, Odborem sociálních věcí při MÚ, Policií ČR, Úřadem práce v Lounech, Městskou knihovnou v Lounech, Českým červeným křížem a Vrchlického divadlem, jak již bylo výše uvedeno.

     Na dobré úrovni je naše spolupráce se zřizovatelem městem Louny. Spolupracujeme zejména na vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání, které po dohodě se školskou radou zapracováváme do dlouhodobého záměru rozvoje školy. Společně posuzujeme případně realizujeme potřebné investiční akce.

 

 

     Chápeme ho jako nástroj sledování důležitých prvků života školy.

 

Oblasti

Cíle

Nástroje

Čas. rozvržení

Podmínky ke vzdělávání

Vytváření odpovídajících materiálních, hygienických a personálních podmínek

 

Jednání se zřizovatelem

Sledování plnění hygienických zákonných norem

Průběžně

 

 

Kontrola využívání odborných učeben a používání moderní technologie

Během hospitací a pohovorů

 

 

Osobní jednání s případnými uchazeči o práci učitele na základě potřeb školy

Dle nabídky

Průběh vzdělávání

realizace ŠVP, dosahovat vzdělávacích cílů a poskytování kvalitního vzdělání v souladu se ŠVP, naplňování klíčových kompetencí a průřezových témat

Hospitace

Pozorování

Dle plánu

 

 

 

Jednání s předsedy PK, MS a s uvádějícími učiteli

Hodnocení situace na ped. radách

1x za čtvrtletí

 

dle plánu

 

 

Informování školské rady

průběžně

 

 

 

Kontrolování ped. dokumentace

průběžně

 

 

Kontrola dodržování IVP

1x za pololetí

 

 

nabízet i širokou škálu zájmových útvarů  - dotazníky,

 

 

 

informování zák.zástupců na třídních schůzkách

 

 

 

Spolupráce TU se zák.zástupci  mimo třídní schůzky

dle určených hodin TU

 

 

Podporovat účast žáků v soutěžích a olympiádách

Průběžně připravovat žáky, vyhodnocovat a zveřejňovat úspěchy školy

dle programu DDM a dalších subjektů

Podpora školy žákům, spolupráce se zák.zástupci, vliv vzájemných vztahů školy

Vytvářet příznivé školní klima

Kontrolování práce TU, hodnocení jejich přístupu k žákům – dotazníky, pohovory

Průběžně

 

 

 

Demokratizace školy

 

Organizování schůzek ŘŠ se zástupci tříd, společné řešení oprávněných připomínek

2x za rok

 

 

 

Aktivně spolupracovat se zák.zástupci

 

 

 

Na třídních schůzkách podrobně informovat zák.zástupce,

řešit veškeré jejich  připomínky a zajistit včasné osobní jednání v případě potřeby

 

 

Dle potřeby

 

 

 

Spolupráce zák.zástupců s výchovným poradcem , popř. s vedením školy

 

Průběžně

 

 

Spolupracovat s dalšími subjekty

Informování o dění školy formou webových stránek, popř. tisku

Pravidelně prostřednictvím stránek tříd

 

 

Spolupracovat se zřizovatelem,

úzce spolupracovat s PPP a dalšími odbornými pracovišti,

řešení větších problémů se sociálním odborem MÚ, popř. i s policií

Dle potřeby

 

 

 

 

Výsledky vzdělávání žáků

Dosahovat vzdělávacích cílů, poskytovat kvalitní vzdělávání v souladu se ŠVP

V hospitacích se  zaměřit na metody práce, hodnocení a sebehodnocení žáků a celkové plnění ŠVP a dodržování časového plánu

Průběžně

 

Dodržovat pravidla pro hodnocení žáků

Kontrolou ŽK sledovat dodržování pravidel pro hodnocení, dodržovat jednotné hledisko – vedení + předsedové PK, MS

Průběžně

 

 

Pedagogické rady

 

 

Vytvářet příznivé podmínka pro žáka se spec. vzděl. potřebami

Sledování realizace IVP, spolupracovat se zák.zást., odbornými pracovníky a vých. poradci

poskytnout slovní hodnocení na základě žádosti zák.zást.

Organizování společných jednání vedení školy + vých. poradců

Průběžně

 

 

 

 

Konec 1. a 2. pololetí

Dle potřeby

 

Podporovat účast žáků v soutěžích a olympiádách

Průběžně připravovat žáky, vyhodnocovat a zveřejňovat výsledky

Dle programu soutěžních akcí

 

Prezentace školy

Zveřejňování úspěchů školy na web. stránkách, popř. v reg. tisku, dle možností úspěšné žáky odměňovat

Průběžně

 

Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání ped. pracovníků

Zvyšovat úroveň řízení školy

 

Pravidelné uskutečňování schůzek vedení školy

Každé pondělí

 

 

 

Kontrolování plnění stanovených kompetencí jednotlivých pracovníků

 

Průběžně

 

 

 

 

Včasné a pravidelné informování ped. pracovníků o všech úkolech

 

Týdenní plány

 

 

Jednání s předsedy PK, MS, výchovnými poradci a met. soc. pat. jevů

 

Dle potřeby

 

 

 

 

Hospitační činností pravidelně kontrolovat a hodnotit práci ped.

 

Dle plánu

 

 

 

 

 

Zvyšovat odbornost ped. pracovníků

 

Vypracování plánu DVPP, pravidelně zajistit předání informací účastníka ostatním ped., kontrola čerpání finančních prostředků (ekonomka )

 

Dle nabídky institucí a potřeby školy

 

Plánovat potřeby personálního obsazení dle aprobací, zabývat se personální otázkou

 

osobní jednání s ŘŠ s případnými uchazeči, informace o nabídce,

Dle potřeby

 

Úroveň výsledků práce školy zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

Vylepšovat podmínky v oblasti vnitřního klimatu a prostředí pro žáky

Využívat prostory školy požadovaným způsobem – odborné učebny, učebny jazyků apod

Dle finančních možností vylepšovat vybavení ICT

průběžně

 

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

ŠVP ZŠ Prokopa Holého vychází a plně respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, je v souladu s Bílou knihou a Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje.

ŠVP je zpracován podle RVP ZV a navazuje plynule na RVP PV.

ŠVP vychází z obecných a vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Klade důraz na principy humanistické pedagogiky.

Základním mottem školy je „Poznávejme a  tvořme společně„. Navazujeme na dlouhodobé tradice školy a dále je rozvíjíme.

3. 1. Zaměření školy :

- naplňovat stanovené cíle ŠVP, které jsou v souladu s RVP ZV a  Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvojem vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji, poskytovat kvalitní základní vzdělání, vytvářet pozitivní vztah k učení a zlepšovat obecně gramotnost absolventů ZŠ

Cílem našeho ŠVP je vychovat z našich žáků člověka, který

- zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace, vystupuje kultivovaně

- samostatně získává informace, řeší problémy a kriticky uvažuje

- pracuje v kolektivu, zapojuje se do diskuse a obhajuje své názory

- kriticky hodnotí sebe i ostatní

- je uctivý ke všem národům a etnikům, respektuje kulturní či jiné odlišnosti lidí

- rozlišuje názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost

- chápe základní ekologické souvislosti

- chová se zodpovědně v krizových situacích

- chápe význam zdraví a zdravého životního stylu

- má kritický postoj k návykovým látkám, násilí a šikaně

 

V souladu s dlouhodobými záměry a prioritami školy klademe důraz na následující cíle a specifika :

  1. uplatňovat nové formy výuky, různé formy mezipředmětové integrace, používat metody vedoucí k týmové práci, vzájemné pomoci, vzájemnému respektu, podporovat všechny formy mimotřídní činnosti, podporovat rozvoj klíčových kompetencí žáků i učitelů.

  2. připravovat a organizovat školní projektové dny

  3. podporovat žákovskou samosprávu, respektovat názory žáků a umožnit jim vstup do diskuse k otázkám života školy, vést je k respektování pravidel, zejména školního řádu, vést je k uvědomění si svých práv a povinností, organizovat schůzky ředitele školy se zástupci tříd

  1. specifika školy

- naším specifikem je zaměření na výuku matematiky, jazyků a přírodopisu

- podpora pohybových aktivit žáků prostřednictvím tělesné výchovy rozšířené o nabídku nepovinných předmětů sportovní výchovy, sportovních her a plavání

- rozvoj informační a komunikační technologie nabídkou zájmové činnosti v oboru informatiky

- nabízení široké mimoškolní činnosti

 - prezentovat se na veřejnosti

 

3. 2. Výchovné a vzdělávací strategie:

Výchovnými  a vzdělávacími  strategiemi rozumíme postupy učitelů ve své výchovně vzdělávací činnosti, které rozvíjejí klíčové kompetence žáků během povinné školní docházky.

Do vlastního vyučování zahrnujeme celou řadu vyučovacích aktivit

- řízení výuky

- prezentování učiva

- interakce

- skupinové práce

- kladení otázek a průběžné zjišťování porozumění žáků, zaměřujeme se na stimulační prvky v hodnocení a vedeme žáky k sebehodnocení.

 

Nedílnou součástí je kritická analýza našeho jednání a konání.

Výukové metody chápeme jako koordinovaný systém našich vyučovacích postupů a učebních aktivit žáků. Cílem je obracet se k dítěti jako k osobnosti, která potřebuje být pochopena, oslovena a utvrzována v tom, že se dokáže úspěšně vzdělávat.

Snažíme se, aby žák přijal zodpovědnost za svou vlastní úspěšnost, za svůj vlastní postoj, a posilovat žákovo sebevědomí.

Vzdělávací a výchovné strategie směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné úctě a toleranci, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit.

Klíčové kompetence :

Klíčové kompetencežáci získávají a rozvíjejí prostřednictvím výukových metod, forem a učiva. Každý žák je však bude dosahovat svým individuálním tempem dle svého založení a svých schopností.Této skutečnosti je přizpůsoben systém hodnocení úrovně dosažených dovedností.

 

Vycházíme z tří důležitých okruhů :

ŽÁK :

 

ZAPAMATUJE SI A POROZUMÍ

APLIKUJE A ANALYZUJE

HODNOTÍ A TVOŘÍ

uloží si a vybaví znalosti z dlouhodobé paměti,

konstruuje význam na základě získaných sdělení vč. úst., pís. nebo grafického

 

vybavuje si informace a použije je v nové

situaci, hledá složky složitějšího jevu, rozkládá na části a určuje jejich

vzájemný vztah

posuzuje podle daných kritérií a standardů, vytváří nové vnitřně soudržné celky na základě zkušeností a nových

informací

 

Kompetence k učení

Vytvářet příznivé podmínky k osvojení učebních strategií tím, že učitel :

 

- seznamuje žáky s metodami učení, nabízí různé formy učení

- volí zejména učivo, které je pro žáka akceptovatelné v praxi

- dbá na úroveň čtení a dokonalé porozumění textu

- vede žáka k práci s chybou, rozebírá ji a nastiňuje možnost řešení

- umožňuje, aby každý žák mohl prezentovat svou práci

- učí žáky vyhledávat potřebné informace,učí je stručnému a výstižnému vyjadřování

- oceňuje pozitivní přístup k řešení, podporuje sebehodnocení žáka

- drobnými úkoly zapojuje žáka do přípravy mimoškolních akcí

- používá i netradiční úlohy

- dbá na spisovnou výslovnost, diskusi a správné kladení otázek

Kompetence k řešení problému

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému. Žákovi je umožněno,aby zaujal stanovisko, hledal řešení, vyjádřil a obhájil svůj názor tím, že učitel :

 

- dbá, aby žák používal vlastní úsudek a myšlení při řešení reálných situací

- vytváří příležitost k řešení problému

- povzbuzuje žáky, hodnotí kladně i dílčí úspěch

- nabízí žákům různá řešení

- využívá poznatků i z jiných předmětů a různých pozorování

- diskutuje s žáky o průběhu práce

- dává prostor žákům k sebehodnocení

- při zadávání úkolů stanoví kritéria jejich splnění

Kompetence komunikativní

Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, žák se dorozumí s ostatními lidmi a porozumí informacím tím, že učitel :

 

- vede žáky k asertivnímu vystupování

- rozvíjí u žáků slovní zásobu, seznamuje je se základy etikety a diplomacie

- objasňuje nutnost vyslechnout druhé, oceňuje schopnost naslouchat

- vystupuje sebejistě, předvádí žákům kultivovanou domluvu, hovoří spisovně

- dbá u žáků na kulturu řeči

- zapojuje žáky do různých vystoupení před veřejností ( vystoupení v divadle, pomoc při zápisu do 1. tříd, Mikuláš pro 1. třídy apod.)

- seznamuje žáky s různými texty, prověřuje čtenářské dovednosti a porozumění textu

- vede k dodržování pravidel diskuse

 

Kompetence sociální a personální

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých, žáky vede ke vzájemné pomoci, k ohleduplnosti a toleranci, k chápání potřeb a stanovisek druhého člověka tím, že učitel :

 

- zařazuje do výuky metody skupinové práce

- pověřuje žáky dílčími úkoly a hodnotí jejich plnění podle předem zadaných kritérií

- bere v úvahu názory žáků, přistupuje k žákovi jako k partnerovi

- vede žáky k ovládání emocí, vysvětluje zásady slušného chování

- vytváří situace, aby žák měl možnost zhodnotit práci nejen svou, ale i spolužáků

- vede žáky k dodržování dohodnutých pravidel ( školní řád )

 

Kompetence občanské

Vytvářet příznivé podmínky , aby komunikace mezi žáky probíhala na základě předem dohodnutých pravidel a norem společenského chování tím, že učitel :

 

- dbá na dodržování pravidel stanovených školním řádem

- podporuje činnost žákovské samosprávy

- pěstuje u žáků úctu k dědictví českého národa a k národním tradicím

   - poukazuje na jevy poškozující životní prostředí, vede žáky ke třídění odpadu a k účasti na akcích pořádaných na ochranu životního prostředí

 

Kompetence pracovní

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci, plánovat a organizovat své pracovní činnosti a organizovat činnosti, při kterých žáci získávají informace z různých zdrojů tím, že učitel : 

 

- motivuje k aktivnímu zapojení do činností

- informuje žáky o všech možnostech dalšího studia, pomáhá žáků při výběru odpovídající školy

- nabízí účast na akcích spojených s volbou povolání ( výstava vzdělávání, návštěvy úřadu práce )

- informuje o dnech otevřených dveří na středních a vyšších odborných školách, umožňuje žákům účast

- vytváří podmínky pro manuální práci během vyučování, zejména však v hodinách pracovního vyučování

- dbá na důsledné dodržování pravidel bezpečnosti práce

- vede žáky ke správným způsobům užití nástrojů

- umožňuje žákům pracovat s různými informacemi, včetně PC a internetu

 

 

 

 

Naplňování cílů vzdělávání a dosahování kíčových kompetencí jsme si na naší škole definovali do profilu žáka:

 

Profil žáka 5. ročníku :

 

Profil žáka 9. ročníku :

 

- zdvořile vystupuje a jedná

- utváří si vlastní postoje

- přizná chybu a omluví se

- dodržuje pravidla a normy společenského chování

- začíná rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost a zdraví

- poznává své duševní a fyzické schopnosti a možnosti

- váží si a chrání svůj i cizí život, dodržuje zásady zdravého způsobu života

- chová se ohleduplně k lidem i k přírodě

- začíná se orientovat ve světě informací

- rozšiřuje si slovní zásobu a pojmenovává pozorované skutečnosti

- osvojuje si schopnost pracovat ve skupině

- rozvíjí svou schopnost logického a tvořivého myšlení

- rozvíjí své pracovní návyky, pracovní postupy

 

- zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace, vystupuje kultivovaně

- samostatně získává informace z různých zdrojů

- samostatně řeší problémy, kriticky uvažuje

- prakticky uplatňuje získané poznatky a dovednosti

- pracuje v kolektivu, zapojuje se do diskuze, obhajuje názory

- kriticky hodnotí výsledky svého učení

- při řešení problému logicky uvažuje

- pracuje s informacemi

- je uctivý ke všem národům, etnikům

- respektuje kulturní či jiné odlišnosti lidí, skupin a společenství

- orientuje se v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě

- rozlišuje názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost nebo odporující základním  

  principům demokratického soužití

- chápe nutnost rozvíjení své osobnosti

- chápe základní ekologické souvislosti

- propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oborů

- formuluje závěry na základě pozorování a pokusů

- aplikuje poznatky v praxi

- chová se zodpovědně v krizových situacích

- úkoly řeší tvořivě, uplatňuje estetické cítění

- uvědomuje si význam všech druhů umění

- chápe význam zdraví a zdravého životního stylu

- má kritický postoj k návykovým látkám, násilí, šikaně či jinému nežádoucímu

  chování člověka

 

 

 

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

Pro potřeby našeho ŠVP jsme rozdělili žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do tří skupin :

     Z důvodů zdravotního postižení nebo sociálního znevýhodnění uplatňujeme při vzdělávání těchto žáků kombinaci speciálně pedagogických postupů a alternativních metod vzdělávání běžné populace.  Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních   dovedností, zlepšování  sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků.

     Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazeni do běžných tříd. V  případě doporučení PPP je vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se bude pracovat a který  obsahuje závěry a doporučení z  vyšetření  PPP. Individuální  plán  je  průběžně  upravován a doplňován podle potřeb dítěte. Je zpracován podle učebního plánu běžných tříd a vychází ze ŠVP.

     Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná odborná připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy.

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je škola schopna zabezpečit tyto podmínky :

- uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu žáka

- zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání

- zajistit individuální nebo skupinovou péči

- uplatňovat odpovídající metody a formy práce

- zabezpečit odpovídající učební materiály

- pravidelně komunikovat s rodiči a odbornými pracovníky

 

Při diagnostikování speciálně vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků při jejich vzdělávání

vychází škola z doporučení PPP.

     V hodnocení těchto žáků je možné přistoupit na žádost rodičů ke slovnímu hodnocení. Na základě doporučení odborného pracoviště a se souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje zřizuje škola místo asistenta pedagoga. Pro žáky s vývojovou poruchou učení jsou zřizovány dyslektické skupiny, které pracují s minimálním počtem žáků 1 hodinu týdně. Pro žáky s jinými vadami nabízíme pravidelné doučování.

 

Zásady pro žáky se specifickými vývojovými poruchami :

 

Dyslexie :

 

- čtení kratších větných celků

- čtení pomocí okének

- možnost tichého čtení

- sledování porozumění textu

- čtení v páru s vyučujícím

- možnost ústních odpovědí při zadání písemné práce

 

Dysgrafie :

 

- krátká pravidelná cvičení

- možnost využití pomocných linek

- cviky na uvolnění ruky

- dát větší časový úsek pro splnění úkolu

- využívat průhledných folií a stíracích tabulek

 

Dysortografie :

 

- gramatické tabulky

- doplňovací cvičení místo diktátů

- texty na vyhledávání chyb

- delší čas na vypracování úkolů

- pracovní listy a předtištěná cvičení

- v rámci možností využívat PC

 

Dyskalkulie :

 

- používat číselné osy a tabulky na početní výkony

- zadávání testů a úkolů raději písemně

- v dohledu žáka ponechat tabulky s matematickými symboly

 

Hyperaktivita :

 

- relaxační chvilky

- usměrňování a zklidňování projevu žáka

- klidné a mírné vystupování učitele

- možnost odpočinku mimo lavici / koberec, sedací balon apod. /

- stanovení pravidel a výchovných prostředků / odměny i tresty /,důslednost

- klidná reakce na chování žáka

 

 

Žáci se zdravotním znevýhodněním

Jedná se o žáky

a)   dlouhodobě nemocné

b)   zdravotně oslabené

c)    s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.

 

Pokyny pro práci:

Individuální konzultace ze strany pedagogických pracovníků.

Ponechání dostatku času na osvojení učiva.

Pravidelná spolupráce třídních učitelů, výchovné poradkyně a zák. zástupců.

Stanovení informačních technologií.

Možnost individuálního vzdělávacího plánu popř. individuálního vzdělávání pro žáka prvního stupně.

 

 

Sluchové postižení

 

- možnost asistenta pedagoga

- zadávání úkolů písemnou formou

- správné umístění lavice

- možnost neustálého kontaktu s učitelem, žáka neoslovujeme zezadu

- odstraňujeme všechny další zdroje  zvuku

- učitel se co nejméně pohybuje po třídě

- učitel dbá na zřetelnou výslovnost a pomalejší řečové tempo

- pravidelné kontroly u odborného lékaře, podrobná vzájemná informovanost

- spolupráce se sluchovým centrem

- zajištění všech pomůcek doporučených SPC

 

Zrakové postižení :

 

- možnost asistenta pedagoga

- zadávání úkolů ústní formou

- správné umístění lavice, správné osvětlení

- možnost neustálého kontaktu s učitelem

- pravidelná informovanost o výsledcích odborného vyšetření žáka

- spolupráce se zrakovým ped. centrem

- poskytujeme pocit bezpečí

- cílené vedení postiženého k samostatnosti

- minimální přestavování věcí v okolí postiženého

 

Fyzické postižení :

 

- individuální přístup na základě druhu postižení

- v případě potřeby konzultovat s odborným lékařem

- uvolnění z Tv, popřípadě z jiných předmětu na základě posudku lékaře

- nevyčleňování postiženého ze skupinových aktivit

 

 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním.

Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Největší pozornost je třeba věnovat osvojení českého jazyka a seznámení s českým prostředím, kulturou a tradicemi. Současně však je nutné umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí.

Naším cílem je vytvořit pro tyto žáky příznivé školní klima, nabídnout jim veškerou možnou pomoc / skupina pro výuku cizinců / a přistupovat k nim s ohledem na jejich zvláštnosti.

nahoru

Učební plán a osnovy

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u vedení školy.

nahoru

Hodnocení žáků 

Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou získáváme informace o zvládnutí učiva. Hodnocení prospěchu a chování žáka je stanoveno klasifikačním řádem, se kterým jsou seznámeni i žáci a rodiče. Kromě vysvědčení za každé pololetí vypracováváme čtvrtletní přehledy, se kterými jsou rodiče po každé čtvrtletní klasifikační konferenci seznamováni, aby tak mohla být včas zjednána náprava.

Při hodnocení žáků dodržujeme následující kritéria:

Zásady hodnocení žáků jsou stanoveny klasifikačním řádem.

Kritéria pro hodnocení prospěchu a chování:

- kritéria hodnocení se odvíjejí od klíčových kompetencí

   a/ rozsah znalostí a dovedností (úplnost, přesnost, trvalost zapamatovaných faktů,

      pojmů, definic, termínů a vztahů )

  b/ hloubka porozumění ( vlastní interpretace informací, postupů, návodů, její 

      argumentační podpora, dokládání příklady, vysvětlování, zdůvodňování, zařazování

      do kontextu )

  c/ kvalita práce s informacemi ( práce s různými informačními zdroji, vyhledávání,

     porovnávání, kombinování, třídění, využívání, kritické hodnocení, prezentace )

  d/ produktivita ( plnění úkolů, pestrost, různorodost, včasnost, formální úroveň

      písemností, srozumitelnost vyjadřování )

  e/ tvořivost ( bohatost nápadů, originalita, překonávání stereotypu, uplatnění kombinace,

      propracování )

  f/ užívání získaných znalostí, dovedností, postojů ( plnění praktických úkolů, řešení

      reálných problémů, formulování hypotéz, empirické ověřování práce, tvořivost,

      navrhování řešení, rozvíjení myšlenek, podíl na činnosti týmu )

- známka z předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování

- klasifikujeme pouze probrané a procvičené učivo

- tradiční zkoušení u tabule je doplňováno efektivnějšími způsoby

- hodnotíme projev ústní i písemný

- hodnotíme též vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy

       Žáky hodnotíme klasifikačními stupni.

Na žádost rodičů přistupujeme u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke slovnímu hodnocení.

Při použití slovního hodnocení respektujeme následující pravidla :

- hodnotíme nejen momentální výsledky, ale porovnáváme je s předchozími výsledky práce

- hodnocení je vždy adresné, hodnotíme každý pokrok žáka

- hodnotíme žákovu snahu, píli a úsilí

- přistupujeme k žákovi individuálně a odpovídajícím způsobem s ohledem na jeho postižení

- dáváme žákovi možnost procvičit si učivo v dalších hodinách mimo vyučování

 Kritéria pro hodnocení chování :

- zdvořilost ( oslovování, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, uplatňování přednosti )

- způsob komunikace ( nemluví vulgárně, přihlásí se o slovo, neskáče do řeči, mluví věcně, zdrží se osobního útoku )

- respekt k lidem ( nevysmívá se druhému, neponižuje ho, nenapadá ho slovně ani fyzicky, bere na něj ohled, ocení jeho přínos, zapojí ho do činnosti )

- čestnost ( mluví pravdu, přizná chybu, nevymlouvá se, dodržuje dané slovo )

- úcta k hodnotám ( nepoškozuje cizí majetek, nepůjčuje si věci bez dovolení, zachází s

  věcmi šetrně a stanoveným způsobem )

- plnění povinností ( řádně dochází do školy, dodržuje stanovený čas, plní uložené úkoly,

  dodržuje organizační pokyny – viz. školní řád )

- prosazování práv ( upozorní na nebezpečné jednání ohrožující život, zdraví nebo práva

  druhých, ohradí se proti nespravedlivému jednání, zastane se slabšího, vyjádří se slušně

  a věcně k věcem, které se týkají jeho vzdělávání a života školy, uplatňuje demokratické

  principy v žákovské samosprávě )  

nahoru