Úřední deska

Archiv úřední desky

Rozpočet na rok 2024

Platnost od 04.01.2024 do 31.12.2024
Detail

Rozpočtový výhled na rok 2025 - 2026

Platnost od 04.01.2024 do 03.01.2025
Detail

Výroční zpráva šk. rok 2022-23

Platnost od 13.11.2023 do 12.11.2024
Detail

Návrh rozpočtu na rok 2024

Platnost od 13.11.2023 do 12.11.2024
Detail

Návrh rozpočtového výhledu na rok 2025 - 2026

Platnost od 13.11.2023 do 02.11.2025
Detail

Ochrana oznamovatelů

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 30. 6. 2023, a v souladu se zákonem zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Pro oznámení lze využít formulář, který je součástí směrnice, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou: Ing. Karin Panochová

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Telefon: 723 314 234

E-mail: vos@zslounyholeho.cz

Adresa: Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, 440 01 Louny

Platnost od 31.07.2023 do 12.12.2024
Detail

Rozpočtový výhled na rok 2024 - 2025

Platnost od 03.01.2023 do 23.12.2024
Detail

Směrnice FKSP 2024

Platnost od 02.01.2023 do 24.08.2024
Detail