Školní řád

  

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j.:

425/2017

Vypracoval:

 Mgr. Lucie Holubcová, zástupce ředitele školy

Schválil:

Mgr. Radka Dinková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne:

1. 9. 2017 

Školská rada schválila dne:

31. 8. 2017 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2017 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2017 

Změny a úpravy:

1. 9. 2023 

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

 

 

 

Obsah

 1. Základní ustanovení
 2. Denní provoz školy
 3. Práva žáka
 4. Povinnosti žáka
 5. Práva zákonných zástupců žáka
 6. Povinnosti zákonných zástupců žáka
 7. Zajištění dalších školních akcí
 8. Bezpečnost a ochrana zdraví

Příloha č. 1: Pravidla pro hodnocení žáků

 

 

Základní ustanovení

 

Školní řád je vypracován na základě  §30 zákona 561 ze dne 24. 9. 2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon), zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  a  mezinárodní smlouvy o právech dítěte.

 

Zápis do prvního ročníku ZŠ se vztahuje na dítě po dovršení 6 let věku dítěte. O odklad povinné školní docházky žádají zákonní zástupci dítěte písemně ředitele školy, k žádosti doloží kladné doporučení PPP nebo klinického psychologa a registrujícího lékaře (nutno dodat dvě potvrzení).

 1. ZŠ má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň.  I. stupeň je tvořen 1. - 5. ročníkem a II. stupeň 6. - 9. ročníkem.  Ve třídách mohou být  zařazeny děti s přiznaným podpůrným opatřením, pro jejichž práci jsou vypracovány individuální vzdělávací  plány podle pokynů MŠMT.
 2. Mimořádně nadaný žák může být se souhlasem rodičů přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího na základě výsledků komisionálního přezkoušení, vyjádření lékaře a pedagogicko - psychologické poradny.
 3. Jestliže je žák na konci klasifikačního období daného ročníku klasifikován jednou nebo dvěma nedostatečnými, umožní mu ředitel školy vykonat opravnou zkoušku. Má-li více než dvě nedostatečné, opakuje ročník. V jednom dni může žák vykonávat pouze jednu opravnou zkoušku. Nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy, nebo zkoušku nevykoná úspěšně, je hodnocen nedostatečně. Žák může opakovat nejvýše jednu třídu na 1. stupni a jednu třídu na 2. stupni, pokud to není ze zdravotních důvodů. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, na žádost jeho zákonného zástupce a po projednání v pedagogické radě, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
 4. Žák je na konci pololetí klasifikován, pokud z jednohodinového předmětu získá alespoň 2 známky. Z vícehodinového předmětu je hodnocen v případě, že získá minimálně polovinu známek, které hodnotí testy, ústní zkoušení, grafický projev žáka a ostatní důležité složky předmětu, které vypovídají o zvládnutí učiva stanoveného očekávanými výstupy dle ŠVP daného předmětu. O nehodnocení rozhodne učitel daného předmětu na základě doložitelných důkazů.
 5. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení.
 6. Povinná školní docházka trvá devět let a žák ji splní ukončením školního roku, v němž dovrší poslední rok povinné školní docházky. V případě dosažení devíti let školní docházky v nižším než devátém ročníku mohou rodiče požádat ředitele školy o výjimečné povolení desátého ročníku školní docházky. Ředitel může podle § 51 zák. č. 561/04 Sb. povolit další docházku.
 7. Ředitel školy může žáka ze zdravotních a jiných závažných důvodů uvolnit z vyučování některého předmětu na celý školní rok nebo jeho část. Uvolnění může být buď částečné nebo úplné. K uvolnění je třeba doložit potvrzení registrujícího lékaře nebo jiné potvrzení a žádost zákonných zástupců /vyhl. 391/2013, příloha 2/ podle zákona 373/ 2011 Sb.
 8. Při absenci žáka musí jeho zákonní zástupci podle školského zákona do tří kalendářních dnů informovat školu o důvodech jeho nepřítomnosti – osobně, telefonicky či písemně. Po ukončení nepřítomnosti žák předloží do dvou pracovních dní od návratu do školy třídnímu učiteli omluvenku v omluvném listu podepsanou zákonným zástupcem žáka. Pokud tuto lhůtu nedodrží a ani po výzvě učitele omluvenku nepředloží, bude absence posuzována jako neomluvená. Při neomluvené absenci do 10 vyučovacích hodin provede třídní učitel žáka pohovor se zákonnými zástupci žáka po předchozím písemném vyzvání a dle četnosti neomluvených hodin je uloženo žákovi výchovné opatření ve formě napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele nebo důtky ředitele školy, případně je snížen stupeň z chování. Neomluvená absence nad 10 vyučovacích hodin podléhá jednání výchovné komise za přítomnosti zástupce příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí. Za 1 neomluvenou hodinu uloží třídní učitel důtku třídního učitele, za 2 neomluvené hodiny uloží ředitel školy důtku ředitele školy. Za 3 a více neomluvených hodin ukládá pedagogická rada sníženou známku z chování dle celkového počtu hodin a dalších okolností, které k neomluvené absenci vedly.
 9. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo školského úřadu může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci, pochvalu nebo jiné ocenění. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění uložit napomenutí nebo důtku třídního učitele. Ředitel školy může žákovi po projednání v pedagogické radě uložit důtku ředitele školy. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody uložení výchovného opatření prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. Třídní učitel zaznamená uložení výchovného opatření do katalogového listu žáka. Při velmi závažném porušení kázně může být žák, jehož přestupek byl projednán pedagogickou radou, klasifikován sníženým stupněm z chování bez předchozího uložení jakékoliv důtky nebo napomenutí. Jednotlivé druhy kázeňského opatření mohou žákovi být uloženy za jedno pololetí pouze jednou.
 10. Škola organizuje na počátku školního roku třídní schůzky se zákonnými zástupci žáků, dále jsou zákonní zástupci informováni o prospěchu a chování osobně vyučujícími na předem sjednané schůzce. Třídní učitel má právo svolat mimořádnou třídní schůzku k projednání závažné záležitosti týkající se celé třídy. Zákonní zástupci žáků se však mohou kdykoliv obrátit na učitele školy, třídního učitele, zástupce ředitele nebo ředitele školy. V případě vážných záležitostí mohou podat svou stížnost ústně nebo písemně řediteli školy. Při nesouhlasu s klasifikací žáka mají zákonní zástupci možnost do tří dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o přezkoušení.

Denní provoz školy

06,00 hod. - příchod dětí do ŠD                                 

11,50 hod. - začátek 5. vyuč. hodiny

07,40 hod. - odchod ze šaten do tříd

12,35 hod. - konec 5. vyuč. hodiny

07,55 hod. - příprava na vyučování

12,45 hod. - začátek 6. vyuč. hodiny

08,00 hod. - začátek 1. vyuč. hodiny

13,30 hod. - konec 6. vyuč. hodiny

08,45 hod. - konec 1. vyuč. hodiny

13,35 hod. - začátek 7. vyuč. hodiny

08,55 hod. - začátek 2. vyuč. hodiny

14,20 hod. - konec 7. vyuč. hodiny

09,40 hod. - konec 2. vyuč. hodiny

14,25 hod. - začátek 8. vyuč. hodiny

10,00 hod. - začátek 3. vyuč. hodiny

15,10 hod. - konec 8. vyuč. hodiny

10,45 hod. - konec 3. vyuč. hodiny

15,15 hod. - začátek 9. vyuč. hodiny

10,55 hod. - začátek 4.  vyuč. hodiny

16,00 hod. – konec 9. vyuč. hodiny

11,40 hod. - konec 4. vyuč. hodiny

17,00 hod.  -  konec provozu ve ŠD

 

 1. Vyučování začíná v 8,00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin.
 2. Vyučování končí nejpozději v 16 hodin.
 3. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
 4. Přestávky mezi vyučovacími hodinami trvají 10 minut. Po 2. vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele jsou zkráceny některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků.
 5. Školní budova je neustále uzamčena, otevírá se pouze po zazvonění na vrátnou školy či jinou osobu uvedenou na zvonku.
 6. Do 7. 30 má dohled nad žáky v šatně vrátná, současně otevírá na zazvonění příchozím žákům. Od 7. 30 hodin je v šatně přítomen pedagogický dohled. V té době je vchod do školy pro žáky otevřen. Vrátná dohlíží nad osobami vstupujícími do školy.
 7. Každá dospělá osoba, která není zaměstnancem školy, bude do školní budovy vpuštěna pouze po uvedení důvodu příchodu - např. placení obědů, platba v pokladně školy, dohodnutá schůzka s vyučujícím, vyzvednutí dítěte… Dospělé osoby nesmí vstupovat do prostor školních šaten. /výjimku tvoří doprovod žáků prvního ročníku, který smí vstupovat do šaten do konce října/.
 8. Po skončení vyučování čekají na žáky rodiče z prostorových a bezpečnostních důvodů před budovou školy, nikoliv v šatně, jídelně ani vestibulu školy.
 9. Děti z blízkého okolí školy, které nedojíždějí, budou do budovy školy vpuštěny nejdříve v 7. 30 hodin.
 10. V době konání Dne otevřených dveří se každý návštěvník školy ohlásí službě u vchodu do školy. Po budově se potom všichni příchozí pohybují pouze v doprovodu pracovníka školy.
 11. Rozvrh hodin je zapsán v elektronických žákovských knížkách.
 12. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování prokazatelně oznámena rodičům.
 13. Žáci vstupují do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled.
 14. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu pobytu ve školní budově. Přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.
 15. Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají obuv a svršky do vlastní uzamykatelné skříňky v šatně. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 16. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 17. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit tehdy, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 18. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30, škola má podle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku a maximální počet žáků ve třídě je 34 při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů.
 19. Při výuce některých předmětů jsou děleny třídy na skupiny, jsou vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
 20. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.
 21. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku patologických jevů.
 22. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 23. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech ve škole nebo organizovaných školou mimo budovu školy, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 24. V období školního vyučování může ředitel ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

Práva žáka

 1. Každý  žák   má právo na vzdělávání a školské  služby  podle školského  zákona     561 /2004 Sb.
 2. Žák má právo být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 3. Žák má právo být seznámen se všemi předpisy týkajícími se jeho pobytu a činnosti ve škole.
 4. Každý žák má právo na slušné a ohleduplné zacházení.
 5. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.
 6. Žák má volnost pohybu v budově školy v rámci uvědomělé kázně tak, aby neohrožoval bezpečnost svou ani svých spolužáků.
 7. Žák má právo se v případě potřeby obrátit na třídního učitele nebo na kohokoliv z vyučujících, včetně vedení školy a požádat o pohovor nebo vysvětlení nepochopeného učiva.
 8. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, mají právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování psychohygienických podmínek.
 9. Žáci mají právo zakládat a zapojit se do činnosti školy prostřednictvím žákovských samosprávných orgánů, volit a být do nich voleni a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.
 10. Žáci mají právo na poradenskou pomoc školy - mohou využít rady a pomoci výchovného poradce, metodika prevence, případně kontaktu s ním prostřednictvím schránky důvěry umístěné v chodbě před vstupem do jídelního bloku.
 11. Každý žák má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru. Z důvodu ochrany zdraví lze v individuálním případě omezit projev náboženství či víry, avšak pouze je-li to přiměřené a nezbytné.

 

Povinnosti žáka

 1. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 2. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
 3. Žáci se řádně a systematicky připravují na vyučování.
 4. Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků  a dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 5. Žáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování volitelných předmětů je pro přihlášené žáky povinná. Provést změnu volitelného předmětu mohou vždy ke konci pololetí. Zákonní zástupci žáka podají písemnou žádost o přehlášení do 31. 1.
 6. Žáci přicházejí do školy zpravidla 20 minut před zahájením dopoledního a 10 min. před zahájením odpoledního vyučování a odcházejí do svých učeben podle určení. Dohled v prostoru před školou a v šatnách vykonává vrátná školy. Do odborných učeben a tělocvičen žáci přecházejí dle pokynů příslušného vyučujícího.  Ráno přicházejí žáci do tříd nejdříve po zvonění v 7,40 hod. a nejpozději v 7,55 hod., před zvoněním na přípravu. Pozdější příchod bude posuzován jako pozdní. Zaměstnanec školy vykonávající v té době dohled nahlásí pozdě příchozí žáky třídnímu učiteli, který posoudí důvody pozdního příchodu. Při opakovaných neodůvodněných pozdních příchodech bude žákovi uloženo kázeňské opatření. Během volné hodiny před odpoledním vyučováním pobývají žáci mimo budovu školy, pouze při nepříznivém počasí mohou trávit čas ve školní šatně pod dohledem vrátné školy v případě, že budou dodržovat pravidla slušného a bezpečného chování a dbát pokynů dohledu.  Během volné hodiny se žáci nesmějí pohybovat po budově školy, pokud nutně potřebují použít WC, mají možnost pouze v přízemí 1. či 2. stupně.
 7. Žáci nesmějí bez dovolení opouštět budovu školy během přestávek a před ukončením vyučování s výjimkou polední přestávky. Pokud žák potřebuje v době vyučování opustit školu a nemůže to z jakéhokoli důvodu oznámit třídnímu učiteli, oznámí to vyučujícímu následující hodiny nebo vedení školy. V tomto případě může být žák uvolněn ze školy jen na základě písemné žádosti zákonných zástupců, opatřené datem dne uvolnění, hodinou, jménem a příjmením žáka a podpisem zákonných zástupců.
 8. Žákům se zakazuje vnášet do školy, prodávat, podávat, anebo zde užívat návykové látky anebo takové látky, které napodobují tvar, vzhled návykových látek anebo evokují jejich chuť.  Současně je zakázán vstup do školy osobám pod vlivem těchto látek. Nerespektování tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. Porušení zákazu bude projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení chování žáka. V případě, že se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka. Škola je povinna hlásit odboru sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. Distribuce návykových a psychotropních látek je podle § 187 trestního zákona a OPL podle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a  takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě tento trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci Policii ČR. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy nebo v případě přechovávání takové látky oznámí škola věc Policii ČR.
 9. Žák do školy nenosí věci, které nesouvisejí s výukou, zejména věci nebezpečné, zbraně, omamné látky, alkohol a cennosti. Za ztrátu nebo poškození těchto věcí nenese škola odpovědnost. Nošení cenných věcí do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. V případě odcizení jakékoliv věci je nutné tuto událost neprodleně oznámit vedení školy, případně bude věc ohlášena Policii ČR.
 10. Žák zachází s učebnicemi, pomůckami, školním nábytkem i dalším školním majetkem šetrně, udržuje v pořádku své místo, třídu i ostatní prostory. Žák odpovídá škole za škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, a způsobenou škodu nahradí (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2920 odst. 1 a 2, § 2921) Pokud žák způsobí škodu na školním majetku úmyslně nebo z nedbalosti, bude po jeho zákonném zástupci vymáhána náhrada škody.
 11. Žák je povinen nosit do školy učebnice a pomůcky podle rozvrhu a pokynů učitele. Před začátkem vyučování si žák připraví na lavici věci potřebné na vyučovací hodinu. Před hodinou TV se převlékne do cvičebního úboru, při práci na pozemku, ve školní kuchyňce, při laboratorních a výtvarných pracích používá vhodný pracovní oděv.
 12. Před hodinou tělesné výchovy vyučující zkontroluje a posoudí, zda oblečení žáků, řetízky, náušnice apod. nemohou být příčinou úrazu. S doplňky, které mohou ohrozit zdraví jeho nebo jeho spolužáků, nesmí žák cvičit.
 13. Ihned po zazvonění na začátku každé vyučovací hodiny zaujme žák své místo ve třídě nebo v pracovně podle zasedacího pořádku. Určená služba na přenášení pomůcek čeká na učitele u kabinetu nebo na dohodnutém místě.
 14. Na začátku a na konci hodiny zdraví žáci učitele povstáním, stejně zdraví všechny dospělé osoby, které vstoupí při vyučování do třídy.
 15. Při konzumaci svačin se chovají žáci ukázněně, dbají na čistotu svou i své třídy. Odpadky odhazují do odpadových košů.
 16. Žák chodí do školy čistě oblečen, celkově upraven. Ve škole používá přezůvky a obuv odkládá do své šatní skříňky. Šatní skříňku žák zabezpečí vlastním visacím zámkem. Ztrátu věcí hlásí neprodleně svému třídnímu učiteli, popř. vedení školy. Za ztrátu věcí z neuzamčené skříňky, věcí zapomenutých v učebnách a jiných prostorách školy škola neručí.
 17. Žák je povinen dbát na kulturu mluveného projevu.
 18. Žák je povinen chránit zdraví své i svých spolužáků.
 19. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, jsou žáci povinni neprodleně nahlásit vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu. Na úrazy hlášené později než ihned v den úrazu nebude brán zřetel, pokud se následně prokazatelně neprokáže, že k úrazu žáka došlo skutečně ve školní budově či při školní akci. Škola zajistí zraněnému žákovi neprodleně první pomoc, následně informuje telefonicky, písemně či osobně zákonné zástupce žáka. Každý úraz je dle vyhlášky č. 64/2005 Sb. zaznamenán do knihy úrazů, která je uložena u zástupce ŘŠ pro výchovu a provoz. Zákonný zástupce má právo požádat školu o odškodnění řádně nahlášeného úrazu. Škola je pro tyto případy odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků pojištěna.
 20.  O přestávkách není žákům dovoleno otevírat okna s výjimkou ventilačních oken a manipulovat se žaluziemi či roletami. Před odchodem ze třídy uvede žák své místo do náležitého stavu, po poslední vyučovací hodině zvedne židli. Zjistí-li žák poškození svého místa nebo učebny, ihned to ohlásí svému třídnímu učiteli případně správci odborné učebny. Třídy udržují žáci během vyučování v čistotě.
 21. Při práci na pozemku, v dílnách, laboratořích a tělocvičně je žák povinen se řádně věnovat zadanému úkolu. Pokud se žák na tuto práci převléká do pracovního nebo cvičebního úboru, odkládá hodinky a jiné cennosti na místo určené příslušným vyučujícím, jinak za ztrátu škola neručí.
 22. Do školní jídelny přicházejí žáci za dohledu vyučujícího nebo vychovatele a při čekání na oběd se chovají ukázněně a ohleduplně k ostatním. Ve školní jídelně jsou žáci v tichosti, respektují příkazy dohlížejícího zaměstnance školy. Ze ŠJ odcházejí samostatně do své šatny. Žáci, kteří neodebírají obědy, do školní jídelny nevstupují.  Z důvodu plynulého průběhu stravování je žákům zakázáno používat v prostorách školní jídelny mobilní telefony či hrát elektronické hry.
 23. Pokud má žák ve škole mobilní telefon, může jej používat jen v době přestávky. V době vyučování, při hodině musí být mobilní telefon vypnutý a uložený v tašce. Výjimku je možné dohodnout s vyučujícím. Za ztrátu mobilního telefonu škola žákům neručí. V prostorách školy je zakázáno fotografovat a pořizovat video a audiozáznamy. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako hrubé porušení školního řádu a je za něj ukládáno kázeňské opatření dle závažnosti a dalších okolností. Je zakázáno i hlasitě pouštět hudbu z mobilního telefonu a jiných přehrávačů během přestávek.
 24. Šíření hanlivých a urážlivých výroků o škole a jejích zaměstnancích prostřednictvím internetové sítě je považováno za hrubé porušení školního řádu a bude trestáno výchovným opatřením bez ohledu na to, které koncové technické zařízení k šíření bylo použito a kdy. Rozhodným okamžikem bude ten, kdy se škola o tomto porušení školního řádu dozvěděla a ověřila si ho z vlastního technického zařízení připojeného k internetové síti.
 25. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvlášť závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., § 31. Dopustí-li se žák takového jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
 26. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., § 31 nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka, který má splněnou povinnou školní docházku, ze školy. V případě zvlášť závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem rozhodne ředitel vždy o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.
 27. Všichni se snaží, aby svým chováním přispěli k vytváření příjemné atmosféry celé školy tak, aby vše bylo v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Chování všech účastníků vzdělávání vychází ze vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 

Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci mají právo:

 1. na svobodnou volbu školy pro své dítě
 2. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ve škole
 3. na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat z ní opisy a výpisy
 5. na vzdělávání dětí v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v §14 školského zákona
 6. u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení
 7. volit a být voleni do školské rady
 8. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
 9. na  informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 10. požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka
 11. požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

 

Povinnosti zákonných zástupců žáků

 1. Zákonní zástupci žáků mají povinnost zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 2. Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat škole údaje důležité pro školní matriku / podle  §28 odst. 2 a 3 školského zákona/  a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
 3. Zákonní zástupci žáků mají podle školského zákona (§ 22 odst. 3 písm. b) povinnost se na vyzvání ředitele školy osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. Rodičovská povinnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou.
 4. Zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 5. Zákonní zástupci jsou povinni předložit škole lékařské potvrzení o osvobození z tělesné výchovy nejpozději do 3 týdnů od počátku pololetí společně s písemnou žádostí zákonných zástupců na školou stanoveném formuláři. Pokud vznikne nárok na osvobození v průběhu školního roku, učiní tak neprodleně. Na zpětné dodání lékařského potvrzení nebude brán zřetel.
 6. Zákonní zástupci žáků jsou povinni osobně, písemně nebo telefonicky doložit důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka a do dvou pracovních dní napsat omluvenku do omluvného listu. Při nepřiměřeně časté či nedostatečně omluvené absenci (důvod nepřítomnosti) má škola právo požadovat potvrzení každé absence od lékaře.
 7. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování pro překážku předem známou, požádají jeho zákonní zástupci písemnou formou o uvolnění z vyučování. Z jedné jednotlivé hodiny uvolňuje žáka vyučující dané hodiny, z více hodin až do výše jednoho dne třídní učitel, na delší dobu ředitel školy.

 

Zajištění dalších školních akcí

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je způsobilý k právním úkonům.
 1. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, a to podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáka.
 1. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáka připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit, s ohledem na náročnost zajišťování bezpečnosti a ochranu zdraví žáků, ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná vedení školy s pedagogem, který akci organizuje, zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu prací školy, kde budou uvedena i jména doprovázejících osob.
 1. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog či zaměstnanec školy bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog či zaměstnanec školy nejméně 2 dny předem zákonnému zástupci žáka, a to zápisem do elektronické žákovské knížky nebo jinou písemnou informací.
 1. Při přecházení žáků z místa vyučování na akce konané mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel či zaměstnanec školy žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě, ozdravné pobyty platí bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 1. Při pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy /Zvláštní pravidla při některých činnostech/, zahrnující  m.j. i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků pro:

    a/  školy v přírodě

    b/ lyžařské výcvikové kurzy

    c/ zahraniční výjezdy

    d/ školní výlety

 

 1. Za dodržování předpisů BOZ odpovídá vedoucí akce, který byl určen ředitelem školy.
 1. Součástí výuky je také výuka plavání a lyžařský výcvik. Základní plavecká výuka se uskutečňuje v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně.
 1. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity, jako bruslení, ozdravné pobyty, sportovní soustředění apod. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž zákonní zástupci o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.
 2. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka, včetně klasifikace na vysvědčení.
 3. Při zapojení školy a vyslání žáků do soutěží zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví po dobu dopravy  na soutěže a ze soutěží vysílající škola. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor soutěže.
 4. U sportovních, uměleckých a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se nedohodne se zákonným zástupcem žáka

 

Bezpečnost a ochrana zdraví

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 2. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
 3. Pokud se žákovi stane úraz, je povinen jej nahlásit neprodleně v den úrazu dohlížející osobě, případně vedení školy.
 4. Žák nesmí ve škole manipulovat s elektrickými přístroji.
 5. Při výuce v tělocvičně, na pozemcích, v laboratoři a v odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provádějí prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.
 6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícím zaměstnancem školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.
 7. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování předává osobně vyučující žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny.
 8. Šatny jsou během dopoledního vyučování uzamčeny, klíče od šaten mají pedagogové a provozní zaměstnanci.
 9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení patologickým jevům, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 10.  Škola má povinnost žáka, který projevuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem), oddělit od ostatních žáků a zajistit pro něj dohled zletilé osoby do doby, než je předán zákonným zástupcům.
 11. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy /dle metodiky BOZP a BOZ/a požární předpisy.

     V případě zranění je povinen každý zaměstnanec poskytnout první pomoc /dle potřeby i ve spolupráci se školním zdravotníkem/ a přivolat lékařskou pomoc. V případě úrazu žáka nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu žáka je neprodleně informován zákonný zástupce žáka. Každý úraz je nutné oznámit zástupkyni ředitele školy pro výchovu a provoz, která jej zapíše do knihy úrazů. Nemocný nebo poraněný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření nebo ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

 

     Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí v době dané rozvrhem vyučovacích hodin uvolňovat žáky bez dozoru dospělé osoby k činnostem mimo budovu školy, nesmí je samotné posílat k lékaři apod. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, kroužků a přestávek.

 

    Všichni zaměstnanci školy věnují náležitou pozornost výchově ke zdravému životnímu stylu a podporují preventivní aktivity v mimoškolní výchově. Pečlivě sledují případné projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (hráčství, šikanování, vandalismus, kriminalita, xenofobie, rasismus) a navrhují cílená opatření. V této oblasti spolupracují s metodikem prevence a s výchovnými poradci.

 

Nad žáky je zajištěn dohled zaměstnanci školy následovně:

 

šatny do 7. 30 + před odpoledním vyučováním

vrátná školy

šatny 7. 40 - 8. 00

vrátná školy + pedagogický dohled

od 7. 40 + všechny přestávky během vyučování – chodby 1. i 2. stupně

pedagogický dohled

školní jídelna

pedagogický dohled

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 1. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v učebnách školy a ve sborovně školy. Školní řád bude zveřejněn i na webových stránkách školy.
 2. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 31. 8. 2017
 3. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli. Seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
 4. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy prostřednictvím informovaného souhlasu, řád je pro ně zpřístupněn na webových stránkách školy a ve vrátnici školy.

 

 

 

V Lounech dne 1. 9. 2017                                  Mgr. Radka Dinková

                                                                            ředitelka školy