Pokyny pro rodiče

                                                                                 

INFORMACE PRO ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

 

Vážení rodiče,

tímto bychom Vás rádi informovali o postupu při zápisu žáků do školní družiny (dále jen ŠD).

K docházce do ŠD jsou přijímáni žáci navštěvující 1. stupeň ZŠ.

Abychom předešli velkým frontám při zápisu první školní den, připravili jsme pro Vás možnost zapsat své dítě již poslední týden prázdnin.

 

Zápis bude probíhat v kanceláři tajemnice školy ve dnech:

(zároveň bude možné i zaplatit obědy ve ŠJ)

26.8. 2020     ST        10:00 – 14:00 h

27.8. 2020     ČT        14:00 – 17:00 h

28.8. 2020     PÁ        07:00 – 11:00 h

31.8. 2020     PO        09:00 – 13:00 h

  1.9. 2020     ÚT        09:00 – 11:00 h 

Jestliže se zákonní zástupci nemohou k zápisu dostavit osobně, může dítě přihlásit jiná pověřená osoba.

 

V den zápisu je potřeba uhradit v hotovosti 1.000,- Kč na 1. pololetí š.r. 2020/2021.

Bez úhrady není možné dítě do ŠD přihlásit.

 

Platba poplatku za činnost ŠD v 1. pololetí š.r. 2020/2021 není možná bezhotovostním způsobem z důvodu velkého opoždění plateb v minulých letech.

Poplatek za docházku do ŠD je v případě odhlášení v průběhu pololetí nevratný, výjimkou je ukončení docházky žáka v naší základní škole. Bližší informace ohledně plateb apod. naleznete na stránkách školy www.zslounyholeho.cz v sekci školní družina.

Těšíme se na viděnou ve školní družině

Mgr. Radka Dinková, ředitelka

 

 

 

Školní družina - pokyny pro rodiče š.r. 2019/2020

 Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

 

1. Zápis dětí do ŠD je od 27. 8. 2019 do 2. 9. 2019 (viz stránky školy). Na každý školní rok musí být dítě do ŠD znovu přihlášené. Dítě bude k docházce přijaté po uhrazení poplatku na dané pololetí. K docházce do ŠD jsou přijímáni žáci navštěvující 1. stupeň ZŠ.

2. Provoz ŠD je ráno od 6:00 - 7:40 hod., odpoledne od 11:40 - 17:00 hodin. Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud je toto rozhodnutí předloženo vedení školy.

3. ŠD zajišťuje dohled u dětí před začátkem školního vyučování, při stravování ve školní jídelně a při odpolední výchovné činnosti. Dále ŠD využívá keramickou dílnu, tělocvičnu, sportovní areál školy a park. Vaše dítě bude do SD potřebovat sportovní oblečení a vhodnou obuv. Výtvarné a pracovní potřeby zajistí částečně škola.

4. Děti odcházejí ze ŠD samy nebo v doprovodu rodičů, prarodičů, staršího sourozence nebo jiné pověřené osoby podle Vámi uvedených údajů na zápisním lístku. Změny v odchodu dítěte požadujeme písemně, s aktuálním datem a podpisem rodičů či zákonných zástupců (děti neuvolňujeme na telefonickou žádost rodičů). Od doby vyzvednutí přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče.

5. V době od 13:00 do 15:00 hod. mohou být děti na vycházce mimo budovu školy nebo na různých akcích pořádaných školní družinou. Informace o mimořádných akcích včas sdělujeme.

6. Zákonný zástupce přihlášením žáka k docházce do ŠD bere na vědomí, že úhrada za ŠD ve školním roce 2019/2020 je stanovena na 1.000,- Kč/pololetí. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit 1.000,- Kč za 1. pololetí v hotovosti nejpozději do 2. září 2019 a 1.000,- Kč za 2. pololetí do 25. ledna 2020 na účet školy 1020799379/0800 (VS datum narození dítěte, poznámka: ŠDpříjmeníjméno), popř. v hotovosti do pokladny školy. V případě současného přihlášení k docházce do ŠD dvou a více sourozenců se úhrada stanovuje na 500,Kč/pololetí/žáka. o této skutečnosti informuite při zápisu žáka do ŠD. Úhrada za ŠD je nevratná, s výjimkou ukončení školní docházky v naší škole popř. dlouhodobého pobytu v cizině. V těchto případech bude úhrada předána v hotovosti zákonnému zástupci v pokladně školy nebo převedena na účet uvedený v odhlášce ze ŠD. Přeplatek bude vypočten jakožto rozdíl mezi pololetní úhradou a zbývajícími měsíci v pololetí, kde nebyla započata docházka do školní družiny (př. ukončení docházky 15. října — 1.000,- Kč — 3 měsíce x 200,- Kč). V ostatních případech je rodič povinen docházku uhradit vždy za celé pololetí. Pokud nebude žák navštěvovat ŠD v 2. pololetí, je nutné podat vedoucí ŠD písemnou odhlášku nejpozději do 31. I. 2020, jinak bude za 2. pol. požadována úhrada v plné výši 1.000,- Kč. V případě pozdějšího zahájení docházky do ŠD, bude úhrada vypočítána ze všech započatých měsíců v daném pololetí (př. nástup 15. září — úhrada 200,- Kč x 5 měsíců). Úhrada poplatku za ŠD v průběhu roku bude provedena v hotovosti v pokladně školy v den přihlášení žáka k docházce do ŠD. V případě hmotné nouze je možné zažádat o prominutí poplatků za ŠD. K písemné žádosti je třeba doložit potvrzení o hmotné nouzi vydané Úřadem práce. Pokud za dítě nebude ve stanoveném termínu úhrada zaplacena, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka z docházky ŠD.

 

Více informaci naleznete na webových stránkách školy www.zslounyholeho.cz

Přejeme Vašim dětem, aby se jim ve ŠD líbilo, a věříme, že budete s jejím provozem spokojeni.

 

         Mgr.Radka Dinková, ředitelka

                                Lenka Štěpková, vedoucí ŠD

 

Pokyny na příští školní rok jsou k nahlédnutí níže.