Vážení rodiče,

od 1. 1. 2024 máme nový účet u ČSOB, a. s. 331063874/0300.

Původní číslo účtu bude zrušeno k 31. 12. 2023.

 

Telefonní číslo 702 157 980 pro případ mimořádné změny při vyzvedávání dítěte ze ŠD.

Své dítě si vyzvedávejte vchodem ze školního hřiště (u tenisových kurtů), kde jsou na budově školy umístěny zvonky do ŠD.

                                                                       

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Vážení rodiče,

nezapomeňte prosím uhradit poplatek za školní družinu na 1. pololetí (viz. níže).

Děkujeme. 

 

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

         

________________________________________________________________________________________

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - INFORMACE PRO RODIČE

š. r. 2023/2024

 Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

 

1)    Přihlášení dětí do ŠD proběhne v červnu při vyplnění a odevzdání Zápisního lístku. Navyšujeme počet míst v ŠD pro žáky 4. a 5. ročníku. Je možné dítě přihlásit i k nepravidelné docházce (např. pouze ranní ŠD nebo jeden den v týdnu).

2)    V případě potřeby bude možnost dohlášení dítěte do ŠD po individuální domluvě s vedoucí vychovatelkou během posledního srpnového týdne na základě volných míst.

 

3)    Provoz ŠD je ráno od 6:00 do 7:40 hod. Do ranní družiny děti chodí hlavním vchodem a použijí šatnu 1. stupně. Odpolední provoz ŠD je od 11:40 do 17:00 hod. Děti se vyzvedávají a odcházejí pouze vchodem u školního hřiště. Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud je toto rozhodnutí předloženo vedení školy. 

 

4)    V době od 13:00 do 15:00 hod. mohou být děti na vycházce mimo budovu školy nebo na různých akcích pořádaných školní družinou. Informace o mimořádných akcích včas sdělujeme. Vaše dítě bude do ŠD potřebovat sportovní oblečení, vhodnou obuv a druhé bačkůrky do družinové šatničky.  

5)     Děti odcházejí ze ŠD samy nebo v doprovodu rodičů, prarodičů, staršího sourozence nebo jiné pověřené osoby podle Vámi uvedených údajů na zápisním lístku. Změny v odchodu dítěte požadujeme písemně, neuvolňujeme na telefonickou žádost rodičů. Od doby vyzvednutí přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče. 

 

6)    V rámci ŠD nabízíme bezplatně různé zájmové kroužky.

 

7)    Poplatek za ŠD činí 1.000,- Kč za 1. pololetí. V případě současného přihlášení k docházce do ŠD dvou a více sourozenců se úhrada stanovuje na 500,- Kč, o této skutečnosti informujte při zápisu žáka do ŠD. Termín úhrady na 1. pololetí – 1. 6. 2023 až 31. 8. 2023 a 1.000,- Kč za 2. pololetí do 25. ledna 2024 na účet školy 331063874/0300 (variabilní symbol - datum narození dítěte, poznámka: ŠDpříjmeníjméno).

 

8)    Úhrada za ŠD je nevratná, s výjimkou ukončení školní docházky v naší škole popř. při dlouhodobém pobytu v cizině. V těchto případech bude úhrada předána v hotovosti zákonnému zástupci v pokladně školy nebo převedena na účet uvedený v odhlášce ze ŠD. Přeplatek bude vypočten jakožto rozdíl mezi pololetní úhradou a zbývajícími měsíci v pololetí, kde nebyla započata docházka do školní družiny (př. ukončení docházky 15. října – 1.000,- Kč – 3 měsíce x 200,- Kč). V ostatních případech je rodič povinen docházku uhradit vždy za celé pololetí.

 

9)    Pokud nebude žák navštěvovat ŠD v 2. pololetí, je nutné podat vedoucí ŠD písemnou odhlášku nejpozději do 31. 1. 2024, jinak bude za 2. pol. požadována úhrada v plné výši 1.000,- Kč. V případě pozdějšího zahájení docházky do ŠD, bude úhrada vypočítána ze všech započatých měsíců v daném pololetí (př. nástup 15. září – úhrada 200,- Kč x 5 měsíců). Úhrada poplatku za ŠD v průběhu roku bude provedena v hotovosti v pokladně školy v den přihlášení žáka k docházce do ŠD.

 

10)  V případě hmotné nouze je možné zažádat o prominutí poplatků za ŠD. K písemné žádosti je třeba doložit potvrzení o hmotné nouzi vydané Úřadem práce. Pokud za dítě nebude ve stanoveném termínu úhrada zaplacena, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka z docházky do ŠD. 

 

Více informací naleznete na webových stránkách školy www.zslounyholeho.cz 

 

Přejeme Vašim dětem, aby se jim ve školní družině líbilo, a věříme, že budete s jejím provozem spokojeni. 

 

 

                                Mgr.Radka Dinková, ředitelka

                                Lenka Štěpková, vedoucí ŠD