Pokyny pro rodiče

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

Školní družina - pokyny pro rodiče š.r. 2017/2018

 

1. Zápis dětí do ŠD je od 29. 8.2017 do 4. 9. 2017 (viz stránky školy). Na každý školní rok musí být dítě do ŠD znovu přihlášené. Dítě bude k docházce přijaté po uhrazení poplatku na dané pololetí. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. až 3. tříd.

2. Provoz ŠD je ráno od 6:00 do 7:40 hod., odpoledne od 11:40 do 17:00 hodin. Při opakovaném nerespektování koncové provozní doby ŠD může být kontaktován pracovník orgánu péče o dítě nebo Policie ČR. Vychovatelka není povinna vést dítě domů. Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud je toto rozhodnutí předloženo vedení školy.

3. Děti odcházejí ze ŠD samy nebo v doprovodu rodičů, prarodičů, staršího sourozence nebo jiné pověřené osoby podle Vámi uvedených údajů na zápisním lístku. Změny v odchodu dítěte požadujeme písemně, s aktuálním datem a podpisem rodičů či zákonných zástupců (děti neuvolňujeme na telefonickou žádost rodičů). Od doby vyzvednutí přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče.

4. Z organizačních důvodů jsou děti z každé 1. třídy rozděleny do dvou oddělení ŠD, která spolu spolupracují (pobyt venku, akce ŠD a možnost zástupu). V době od 13:30 do 15:00 hod. mohou být děti na vycházce mimo budovu školy nebo na různých akcích pořádaných školní družinou. Informace o mimořádných akcích včas sdělujeme.

5. ŠD zajišťuje dohled u dětí před začátkem školního vyučování, při stravování ve školní jídelně a při odpolední výchovné činnosti. Dále ŠD využívá keramickou dílnu, bazén, tělocvičnu, sportovní areál školy a park. Vaše dítě bude do ŠD potřebovat sportovní oblečení a vhodnou obuv. Výtvarné a pracovní potřeby zajistí částečně škola.

6. Zákonný zástupce přihlášením žáka k docházce do ŠD bere na vědomí, že úhrada za ŠD ve školním roce 2017/2018 je stanovena na 1.000,- Kč/pololetí. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit 1.000,- Kč za 1. pololetí v hotovosti nejpozději do 4. září 2017 a 1.000,- Kč za 2. pololetí do 25. ledna 2018 na účet školy 1020799379/0800 (VS datum narození dítěte, poznámka: ŠDpříjmeníjméno), popř. v hotovosti do pokladny školy. V případě současného přihlášení k docházce do ŠD dvou a více sourozenců se úhrada stanovuje na 500,- Kč/pololetí/žáka, o této skutečnosti informujte při zápisu žáka do ŠD. Úhrada za ŠD je nevratná, s výjimkou ukončení školní docházky v naší škole popř. dlouhodobého pobytu v cizině. V těchto případech bude úhrada předána v hotovosti zákonnému zástupci v pokladně školy nebo převedena na účet uvedený v odhlášce ze ŠD. Přeplatek bude vypočten jakožto rozdíl mezi pololetní úhradou a zbývajícími měsíci v pololetí, kdy nebyla započata docházka do školní družiny (např. ukončení docházky 15. října – 1.000,- Kč – 3 měsíce x 200,- Kč). V ostatních případech je rodič povinen docházku uhradit vždy za celé pololetí. Pokud nebude žák navštěvovat ŠD v 2. pololetí, je nutné podat vedoucí ŠD písemnou odhlášku nejpozději do 31. 1. 2018, jinak bude za 2. pol. požadována úhrada v plné výši 1.000,- Kč. V případě pozdějšího zahájení docházky do ŠD bude úhrada vypočítána ze všech započatých měsíců v daném pololetí (např. nástup 15. září – úhrada 200,- Kč x 5 měsíců). Úhrada poplatku za ŠD v průběhu roku bude provedena v hotovosti v pokladně školy v den přihlášení žáka k docházce do ŠD. V případě hmotné nouze je možné zažádat o prominutí poplatků za ŠD. K písemné žádosti je třeba doložit potvrzení o hmotné nouzi vydané úřadem práce. Pokud za dítě nebude ve stanoveném termínu úhrada zaplacena, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka z docházky do ŠD.

Více informací naleznete na webových stránkách školy http://www.zslounyholeho.cz

 

Přejeme Vašim dětem, aby se jim ve ŠD líbilo, a věříme, že budete s jejím provozem spokojeni.

 

         Mgr.Radka Dinková, ředitelka

                              Lenka Štěpková, vedoucí ŠD

                                                                                           

 

 

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O DOCHÁZKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY V Š.R. 2017/2018

Vážení rodiče,

tímto bychom Vás rádi informovali o postupu při zápisu žáků do školní družiny (dále jen ŠD).

K docházce do ŠD jsou přijímáni žáci navštěvující 1. stupeň ZŠ. Přednostně jsou přijímání žáci 1. až 3. tříd. Pokud to bude z důvodu kapacity možné, budou dále přijímáni i žáci 4. a 5. ročníku.

Abychom předešli velkým frontám při zápisu první školní den, připravili jsme pro Vás možnost zapsat své dítě již poslední týden prázdnin.

 

Zápis bude probíhat v kanceláři tajemnice školy ve dnech:

(zároveň bude možné i zaplatit obědy v ŠJ)

29.8. 2017 ÚT        07:00 – 11:00 h

30.8. 2017 ST        07:00 – 11:00 h

31.8. 2017 ČT        14:00 – 17:00 h

  1.9. 2017 PÁ         9:00 – 13:00 h

  4.9. 2017 PO         7:00 – 09:00 h  

 

Jestliže se zákonní zástupci žáků nemohou k zápisu dostavit osobně, může dítě přihlásit jiná pověřená osoba.

                    

V den zápisu je potřeba vyplnit přihlášku a v hotovosti uhradit 1.000,- Kč na 1. pololetí š.r. 2017/2018.

Bez úhrady není možné dítě do ŠD přihlásit.

Platba poplatku za činnost ŠD v 1. pololetí š.r. 2017/2018 není možná bezhotovostním způsobem z důvodu velkého opoždění plateb v minulých letech.

Poplatek za docházku do ŠD je v případě odhlášení v průběhu pololetí nevratný, výjimkou je ukončení docházky žáka do naší základní školy. Bližší informace ohledně plateb apod. naleznete na stránkách školy http://www.zslounyholeho.cz v sekci školní družina.

                         Těšíme se na viděnou ve školní družině

 

                                                                                  Mgr. Radka Dinková

                                                                                         ředitelka

 

 

Pokyny na příští školní rok jsou k nahlédnutí níže.