ROČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

 

Barevný podzim

 

Září

- seznamujeme se s vnitřním řádem ŠD

- adaptujeme se na školní prostředí

- vytváříme a dodržujeme pravidla v kolektivu ŠD

- rozvíjíme kladný vztah ke škole a spolužákům

 

Říjen

- pozorujeme změny v přírodě

- hrajeme si s větrem o závod

- sbíráme přírodniny a využíváme je k výrobě

- osvojujeme si správné stravovací návyky

 

Listopad

- poznáváme barvy podzimu

- účastníme se výstavy ke Dni otevřených dveří

- chápeme význam a podstatu tolerance, vzájemné úcty

- připravujeme se na adventní čas

 

Bílá zima

 

Prosinec

- upevňujeme tradice a zvyky v období adventu

- vyrábíme práce s vánoční tematikou

- zdobíme školní družinu

- rozvíjíme estetické cítění, vkus i kulturní vnímání

 

Leden

- sledujeme zimní přírodu

- vyrábíme s paní Zimou

- rozvíjíme jemnou motoriku ruky

- upevňujeme mezilidské vztahy ( rodina, vrstevníci, společnost )

 

Únor

- pomáháme zvířátkům i ptáčkům přežít zimu

- užíváme si masopustní veselí

- upevňujeme návyky správného životního stylu

 

 

Rozkvetlé jaro

 

Březen

- seznamujeme se s tradicemi Velikonoc

- oslavujeme svátky jara

- povídáme si o změnách v přírodě

- zdobíme školní družinu jarními výrobky

 

Duben

- otvíráme dveře jaru

- čteme, kreslíme a povídáme si o mláďatech v přírodě

- upevňujeme poznatky o třídění odpadu a ochraně přírody

- kouzlíme a čarujeme

 

Květen

- vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky

- poznáváme okolí a orientujeme se v přírodě

- dodržujeme pitný režim

- rozvíjíme slovní zásobu

 

Veselé léto

 

Červen

- plníme dětská přání – MDD

- posilujeme tělesnou zdatnost sportováním

- osvojujeme si zásady fair-play, správného sportovního chování

- těšíme se na prázdniny