Vnitřní řád školní jídelny

Č.j. 517/2015 (SME 17/9)

1.   Školní stravování je poskytováno v souladu se školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.107/2005 Sb., novelou 17/2015 Sb. o školním stravování, vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a  vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

2.   Jídelna zajišťuje stravování  žáků ve dnech  školního vyučování.

3.    Obědy ve školní jídelně se vydávají: stolující strávníci

                                                                – žáci                  11.45 - 13.45 hod.

                                                                - ostatní              11.30 - 11.45 hod.

                                                                - do jídlonosičů    11.15 - 11.30 a 13.45 - 14.00 hod.

4.     Z hygienických a organizačních důvodů nemají přístup do jídelny osoby, které se zde nestravují.

5.    Ve školní jídelně je zajištěn dohled stanoveným pracovníkem školy, který dbá na bezpečnost a slušné chování dětí během stravování. Dojde-li například ke znečištění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí strávníků. V případě úrazu poskytne první pomoc, informuje rodiče, případně zajistí lékařské ošetření a vše oznámí zástupkyni ředitelky školy.

6.     Do školní jídelny přicházejí žáci ukázněně a pouze tehdy, je-li přítomen stanovený pracovník školy, který vykonává dohled. Strávníci se řídí pokyny tohoto pracovníka. V prostorách jídelny se chovají tak, aby nedošlo k úrazu.

7.     Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování. Podpisem přihlášky souhlasí s podmínkami "Vnitřního řádu školní jídelny", který je k dispozici u vedoucí ŠJ, v jídelně a též na webových stránkách školy.

8.     Oběd je vydán na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního čipu, který si je strávník povinen zakoupit a denně nosit. Strávník se prokazuje přiložením čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje objednání oběda a je umístěno u výdejového okénka. Automaticky je přihlášeno menu č. 1. Pokud si strávník vybere menu č. 2, musí si je objednat u objednávkového snímače v jídelně, nebo elektronicky na http://www.e-jidelnicek.cz/ . Přihlašovací údaje obdrží u vedoucí ŠJ. Menu č. 2 se vaří pouze v případě, pokud si je objedná alespoň 10 zájemců.

9.     Cena čipu je 102,- Kč a je platný po celou dobu školní docházky. Použitý čip se zpětně nevykupuje.

10.    Stravné se hradí předem, a pokud nemá strávník zaplaceno, nemůže odebrat oběd.     

11.    Způsob úhrady         - v hotovosti

                                        - inkasem z účtu

                                        - trvalým platebním příkazem

Veškeré informace o způsobu platby obdržíte u vedoucí ŠJ. Strávníci, kteří hradí obědy bezhotovostně, je mají automaticky přihlášené od prvního stravného dne v měsíci.

12.    Přeplatky     - platby v hotovosti - odečítají se od platby na příští měsíc

                            - platby inkasem - odečítají se od záloh na příští měsíc

                            - platby trvalým platebním příkazem - vrací se na účty v červenci

Vyplatit  přeplatek v hotovosti do výše 100,- Kč přímo strávníkovi lze v případě ukončení, nebo dlouhodobého přerušení stravování. Přeplatek nad 100,- Kč lze vyplatit pouze zákonným zástupcům, nebo žákům starším 15 let. Přeplatky v hotovosti do výše 50,- Kč, které si žáci po ukončení školní docházky nevyzvednou, budou k 30. 6. následujícího roku zúčtovány jako mimořádný výnos školy z důvodu vysokých nákladů na jejich doručení strávníkovi.

13.   Zákonní zástupci hradí příspěvek na školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. a její novely č. 17/2015 Sb. o školním stravování. Žáci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku žáka dosaženého ve školním roce /od 1. 9.  do 31. 8. následujícího roku/.

 Stanovení ceny oběda na školní rok 2017/2018

 *při nepřítomnosti ve škole od 2. dne u žáků a od 1. dne u zaměstnanců

 

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školském zařízení považován za pobyt ve škole.

Pokud mají rodiče zájem odebírat obědy i v době nepřítomnosti žáka ve škole /např. nemoc/ mohou obědy zakoupit za cenu včetně režie.

 

14.    Obědy lze přihlašovat nebo odhlašovat telefonicky – od 6.30 do 15.00 hod., elektronicky na

http://www.e-jidelnicek.cz/ do 13,30 hod. na následující den, nebo u vedoucí ŠJ. Oběd na aktuální den je možné přihlásit /pouze menu č. 1/, nebo odhlásit nejpozději do 8 hod..

15.    V době nepřítomnosti žáka ve škole musí zákonní zástupci nebo žák obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, budou obědy automaticky do konce měsíce odhlášeny s tím, že je nutné si je opět přihlásit. Nevyzvednuté obědy propadají.

16.    Při ukončení školní docházky jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního stravování odhlásit z důvodů případného vyrovnání plateb za stravné – vrácení přeplatku.

17.   Pokud strávník poničí majetek školní jídelny, bude škola požadovat na zákonných zástupcích náhradu za zničený předmět, nebo jeho opravu. Vynášení nádobí z jídelny je zakázáno !!!

18.    Doplňková činnost - v rámci doplňkové činnosti  mohou obědy odebírat cizí pracovníci, kteří vykonávají práci pro školu /např. zedníci, údržbáři/, kontrolní orgány, zaměstnanci školy (obědy navíc) a žáci v době nepřítomnosti ve škole.

19.    Závodní stravování pracovníků školy se řídí vnitřní směrnicí - Směrnice pro hospodaření s FKSP, ve které jsou upraveny podmínky stravování zaměstnanců.

20.    Veškeré připomínky a stížnosti ke stravování hlaste vedoucí školní jídelny. Horáková Alena – telefon: 415627522, e-mail: horakova@zslounyholeho.cz

 

 

V Lounech 1. 9. 2017                                                              

                                                                                                                                     Mgr.Radka Dinková

                                                                                                                                         ředitelka školy