Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace

 

Č.j. 517/2015 (SME 20/5)

1.    Školní stravování je poskytováno v souladu se školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 107/2005 Sb., novelou 17/2015 Sb. o školním stravování, vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.


2.    Jídelna zajišťuje stravování žáků ve dnech školního vyučování.


3.    Obědy ve školní jídelně se vydávají: stolující strávníci
                                                     - žáci                  11.45 - 13.45 hod.
                                                     - ostatní             11.30-11.45 hod.
                                                     - dojídlonosičů    11.15 - 11.30 a 13,45 - 14 hod.


4.    Z hygienických a organizačních důvodů nemají přístup do jídelny osoby, které se zde nestravují.


5.    Ve školní jídelně je zajištěn dohled stanoveným pracovníkem školy, který dbá na bezpečnost a slušné chování dětí během stravování. Dojde-li například ke znečištění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí strávníků. V případě úrazu poskytne první pomoc, informuje rodiče, případně zajistí lékařské ošetření a vše oznámí zástupkyni ředitelky školy.

6.    Do školní jídelny přicházejí žáci ukázněně a pouze tehdy, je-li přítomen stanovený pracovník školy, který vykonává dohled. Strávníci se řídí pokyny tohoto pracovníka. V prostorách jídelny se chovají tak, aby nedošlo k úrazu.


7.    Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování. Podpisem přihlášky souhlasí s podmínkami vnitřního řádu školní jídelny, který je k dispozici u vedoucí ŠJ, v jídelně a též na webových stránkách školy.


8.    Oběd je vydán na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního čipu, který si je strávník povinen zakoupit a denně nosit. Strávník se prokazuje přiložením čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje objednání oběda a je umístěno u výdejového okénka. Automaticky je přihlášeno menu č. 1. Pokud si strávník vybere menu č. 2, musí si je objednat u objednávkového snímače den před výdejem, nebo elektronicky na https://www.e-jidelnicek.cz/. Přihlašovací údaje obdrží u vedoucí ŠJ. Menu č. 2 se vaří pouze v případě, pokud šije objedná alespoň 10 zájemců.
 
9.     Cena čipu je 102,- Kč a je platný po celou dobu školní docházky. Použitý čip se zpětně nevykupuje.


10.   Stravné se hradí předem, a pokud nemá strávník zaplaceno, nemůže odebrat oběd.


11.   Způsob úhrady       - v hotovosti

                                  - trvalým platebním příkazem na účet školy 1020799379/0800 (výše záloh viz bod 13)

Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka v záhlaví e-jídelníčku. Stávající variabilní symboly se nemění. Do poznámky příkazu k úhradě „stravné".

Veškeré informace o způsobu platby obdržíte u vedoucí ŠJ. Strávníci, kteří hradí obědy bezhotovostně, je mají automaticky přihlášené od prvního stravného dne v měsíci.


12.    Přeplatky   - platba v hotovosti - odečítají se od platby na příští měsíc

                        - platba trvalým platebním příkazem - vrací se na účet v červenci

Vyplatit přeplatek v hotovosti do výše 100,- Kč přímo strávníkovi lze v případě ukončení, nebo dlouhodobého přerušení stravování. Přeplatek nad 100,- Kč lze vyplatit pouze zákonným zástupcům, nebo žákům starším 15 let. Přeplatky v hotovosti do výše 50,- Kč, které si žáci po ukončení školní docházky nevyzvednou, budou k 30. 6. následujícího roku zúčtovány jako mimořádný výnos školy z důvodu vysokých nákladů na jejich doručení strávníkovi.


13.    Zákonní zástupci hradí příspěvek na školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. a její novely č. 17/2015 Sb. o školním stravování. Žáci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku žáka dosaženého ve školním roce /od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku/.

 

Stanovení ceny oběda na školní rok 2020/2021

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školském zařízení považován za pobyt ve škole.
Pokud mají rodiče zájem odebírat obědy i v době nepřítomností žáka ve škole /např. nemoc/ mohou obědy zakoupit za cenu včetně režie.

14. Obědy lze přihlašovat nebo odhlašovat telefonicky - od 6.30 do 14.30 hod., elektronicky na https://www.e-jidelnicek.cz do 13,30 hod. na následující den, nebo u vedoucí ŠJ.

Oběd na aktuální den je možné přihlásit /pouze menu č. 1/, nebo odhlásit nejpozději do 8 hod..
 
15.    V době nepřítomnosti žáka ve škole musí zákonní zástupci nebo žák obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, budou mu automaticky do konce měsíce obědy odhlášeny až do doby, než si je opět přihlásí. Nevyzvednuté obědy propadají.
16.    Při ukončení školní docházky jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního stravování odhlásit z důvodů případného vyrovnání plateb za stravné - vrácení přeplatku.

17.    Pokud strávník poničí majetek školní jídelny, bude škola požadovat na zákonných
zástupcích náhradu za zničený předmět, nebo jeho opravu. Vynášení nádobí z jídelny je
zakázáno!!!


18.    Doplňková činnost - v rámci doplňkové činnosti mohou obědy odebírat cizí pracovníci, kteří vykonávají práci pro školu /např. zedníci, údržbáři/, kontrolní orgány, zaměstnanci školy (obědy navíc) a žáci v době nepřítomnosti ve škole /cena oběda včetně režie/.


19.    Závodní stravování pracovníků školy se řídí vnitřní směrnicí - Směrnice pro hospodaření s FK.SP, ve které jsou upraveny podmínky stravování zaměstnanců.


20.    Veškeré připomínky a stížnosti ke stravování hlaste vedoucí školní jídelny.

21.    Během mimořádných situací se dodržují pokyny a doporučení MŠMT ČR a MZ ČR.

 

Horáková Alena

telefon: 415627522      e-mail: horakova@zslounyholeho.cz

 

 

V Lounech 1.9.2020

 

                                       Alena Horáková                                      Mgr. Radka Dinková                                                 vedoucí ŠJ                                             ředitelka školy