Vybavení školy - prostorové a materiální podmínky

     ZŠ P. Holého je úplnou školou s 1. - 9. ročníkem. Škola má 18 učeben na 1. stupni a 23 na druhém stupni, z toho 12 učeben kmenových, 1 učebnu informatiky, 5 odborných učeben, 4 jazykové učebny, 1 laboratoř a kuchyňku. Základní škola má kapacitu 800, školní družina 300 a školní jídelna 650 žáků. 
     K výuce slouží odborné pracovny přírodopisu, chemie s multimediálním systémem, informatiky, hudební výchovy, interaktivní učebna pro 1. stupeň, učebna výtvarné výchovy s keramickou dílnou a nová učebna fyziky s multimediálním systémem. Nově byla uvedena do provozu laboratoř pro výuku chemie i fyziky. Pro výuku cizích jazyků jsou k dispozici čtyři samostatné jazykové učebny. Většina tříd je vybavena novým školním nábytkem, všechny třídy jsou postupně dovybavovány. Pro výuku tělesné výchovy jsou využívány dvě tělocvičny, plavecký bazén a rozsáhlý sportovní areál.
     Dvě prostorné šatny jsou uspořádány formou šatních bloků, kde má každý žák uzamykatelnou skřínku.
     Školní jídelna respektuje hygienické normy. Žáci mají možnost výběru oběda ze dvou jídel, samozřejmostí je pitný režim.
 V jídelně jsou umístěny dva automaty, kde si mohou děti zakoupit mléčné výrobky. Ve škole je též zřízen školní bufet s pestrou nabídkou potravin, nápojů a některých základních školních pomůcek.
     Všichni vyučující mají své kabinety, ve sborovně mají k dispozici počítače s přístupem k internetu, mohou používat tiskárnu i kopírku, mají svoji školní e-mailovou schránku.
     Školní družina s 9 odděleními má svůj samostatný pavilon a pracuje podle svého ŠVP. Je vybavena pracovním
i odpočinkovým nábytkem, poskytuje potřebné pomůcky pro relaxaci dětí. Pro svoji práci využívá i keramickou dílnu, bazén, 2 tělocvičny a učebnu výpočetní techniky včetně internetu. Nově vybudované WC a umývárny splňují jak estetické, tak hygienické požadavky.              
     Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni a dle finančních možností zřizovatele se stále vylepšuje. Bylo provedeno zateplení všech pavilonů školy včetně výměny oken a nové fasády. Učebna informatiky byla vybavena 25 novými počítači a celá škola byla zasíťována, další třídy byly vybaveny interaktivními tabulemi.  Bude zapotřebí vylepšit podmínky pro pracovní vyučování zmodernizováním kuchyňky, rekonstruovat školní rozhlas , vytvořit prostor pro hromadné setkávání žáků.– Dosud je k hromadným akcím využívána tělocvična.

Silné stránky

  • bazén a 2 tělocvičny
  • samostatné odborné učebny
  • samostatné učebny pro výuku jazyků
  • samostatný pavilon pro školní družinu

Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání

Rozvrh hodin odpovídá pracovnímu a odpočinkovému režimu žáků i učitelů. Ve škole je zajištěn pitný i stravovací režim, žáci mají možnost nákupu nápojů i potravin během celého dopoledne. Zdravé prostředí učeben i ostatních prostorů školy odpovídá hygienickým normám. Vnitřní školní řád zpracovává pravidla ochrany žáků před úrazy, žáci jsou pravidelně poučováni o bezpečnosti. Současně je zabezpečena dostupnost první pomoci, zdravotník školy i ostatní pracovníci školy jsou schopni poskytnout první pomoc. Prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů - WC a umývárny jsou vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení.

Charakteristika pedagogického sboru - personální podmínky

Pedagogický sbor má potřebný počet učitelů i vychovatelek školní družiny. Vedení školy se v současné době skládá ze zástupkyně statutárního orgánu a dvou zástupkyň. Ve škole pracují dva poradci pro volbu povolání ( pro 1. st. a 2. st.) a metodik prevence sociálně patologických jevů. Pedagogičtí pracovníci mají potřebné profesní dovednosti a další jsou rozvíjeny formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na škole pracují metodické orgány - metodické sdružení pro 1. - 3. ročník, metodické sdružení pro 4. - 5. ročník a předmětové komise na 2. stupni. Kromě pedagogických pracovníků na škole pracuje ekonomka, tajemnice školy, vrátné, údržbář, uklízečky a kuchařky.

Organizační podmínky

Škola vypracovává vnitřní směrnice, které stanovují pravidla chování, bezpečnosti a další postupy řešení nejrůznějších situací a jsou v souladu s právními předpisy. Vrcholným orgánem školy je pedagogická rada. Všichni pracovníci školy jsou seznámeni se svými kompetencemi a je vypracována organizační struktura školy.